جهت آشنایی با این مجموعه cdکه توسط رادیو معارف منتشر شده بخش چند رسانه ای همین سایت را مطالعه فرمایید.